Zhejiang Stfibre Chemical Fiber

Kund: Zhejiang Stfibre Chemical Fiber
Kapacitet: 540 kW
Datum för driftsättning: januari, 2015