Ytterligare order för SolTechs samägda dotterbolag i Kina

Intäkterna är beräknade till cirka 1,37 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 27,4 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på cirka 700 KW (700 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Ningbo General Mechanical Plastic Machine Factory i Kina. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 7 MSEK. Anläggningen kommer enligt plan att installeras och driftsättas under januari/februari månad 2016.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 770 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,37 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid är de ackumulerade intäkterna från denna anläggning beräknad till cirka 27,4 MSEK för ASRE.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Den andra affären i regionen på kort tid skapar ett betydande signalvärde samtidigt som affärsmodellen ger ASRE en stabil och god avkastning under många år. Kunden sparar pengar på ett miljövänligt sätt och bidrar även till att hjälpa Kina uppnå sina ambitiösa miljömål. Med denna affär har vi nu cirka 3,7 MW klara av ASRE:s planerade 5 MW för 2015. Målet enligt det prospekt som gavs ut i samband med listningen i juni var att vid utgången av 2019 ha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW. I den här takten fortsätter vi hålla denna tidtabell.

För mer information, vänligen kontakta

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Samarbetet med Advanced Solar Power
Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE), installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, över 20 år, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss