SolTechs kinasatsning ger resultat – kundavtal på 1,2 MW anläggning tecknat

 

Avtal har träffats med Ningbo Harbor Cold Storage and Transportation Center, om en solenergiinstallation motsvarande 1,2 MW (1 200 000 watt) för produktion av elektricitet. Systemet är planerat att driftsättas under fjärde kvartalet 2015 och ägs gemensamt av SolTech och Bolagets lokala partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Investeringen uppgår till cirka 12 MSEK, och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar.
Systemet beräknas årligen producera cirka 1 320 000 kWh och generera intäkter motsvarande cirka 2,68 MSEK, eller 22,3 % på investerat kapital. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas intäkter motsvarande 53,6 MSEK genereras.

  • Ningbo Harbor är den största hamnen i världen räknat på lasttonnage. Kundens tak är cirka 86 000 kvm, varav vi endast använder cirka 15 000 kvm för denna installation. Här finns absolut potential för uppföljande affärer till samma kund säger SolTechs VD, Frederic Telander i en kommentar.
  • Målsättningen för 2015 är att installera och driftsätta 5 MW och vid utgången av 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW. Affärsmodellen är väl beprövad av bland annat First Solar och Solar City i USA och ger en stabil och god avkastning under många år, något som alla investerare uppskattar, avslutar, VD Frederic Telander.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Samarbetet med Advanced Solar Power
Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.

Kort om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under symbolen ”SOLT”. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss