SolTechs Gröna obligationer får högsta betyg av CICERO

SolTech Energys samägda svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, avser som offentliggjorts den 10 januari, 2017 att emittera gröna obligationer, mer om detta nedan. CICERO som är ett internationellt erkänt och oberoende analys- och forskningsinstitut vid Oslo Universitet, har givit ASAB högsta betyg ”Dark green” i den second opinion de gjort på bolagets ramverk för gröna obligationer.

Under 2017 har SolTech Energys samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som mål att finansiera och installera solenergianläggningar på kunders tak i Kina med motsvarande 50 megawatt (MW), vilket kräver en investering om cirka 500 miljoner kronor. ASAB med ansvar för lånefinansieringen av gruppens investeringar i Kina, och som samägs med SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., tecknade därför i januari 2017 ett avtal med Danske Bank i syfte att undersöka möjligheten att emittera gröna obligationer. Det ramverk som har utarbetats för att möjliggöra detta har skett i samarbete med Danske Bank. Avsikten är att finansiera 2017 års satsning i Kina genom att emittera gröna obligationer till Danske Banks nätverk av institutionella investerare och förmögna privatpersoner till ett värde av 500 miljoner kronor.

CFO Mats Holmfeldt i en kommentar:

Intresset för miljömässigt korrekta och hållbara investeringar ökar i dag kraftigt både i Sverige och utomlands. Många stora institutionella investerare har i dag dessutom krav på sig att investera en ökande andel av sitt kapital i just ”gröna investeringar”. Intresset för t.ex. gröna obligationer är stigande och att vi nu erhållit den högsta klassificeringen av CICERO skapar en bra bas för en kommande framgångsrik obligationsemission. Samarbetet med Danske Bank och CICERO ger ytterligare tyngd och kvalitet för investerare med hållbarhetsfokus.

För mer information, vänligen kontakta: Mats Holmfeldt, CFO SolTech Energy Tel; 070 721 70 46. Mejl; mats.holmfedlt@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Gröna Obligationer
Gröna obligationer har samma funktioner som emittentens andra obligationer när det gäller kreditrisk, lagstiftning och dokumentation. Gröna obligationer är tematiska där kapitalet från genomförda emissioner är öronmärkt för miljövänliga projekt som definieras i emittentens ”Green Bond Framework”. Via nyhetsbrev och webbplats redovisar emittenten de specifika investeringar som genomförts med nyttjande av det kapital som inkommit från dessa emissioner. Detta innefattar hur kapitalet har investerats, t.ex. detaljer om, där så är möjligt – de specifika projekten och i vissa fall även hur stor reducering av CO2 som förväntas uppnås som en följd. I praktiken verifieras gröna obligationer som varandes ”gröna” av en oberoende part. SolTech Energy har valt CICERO i Norge som är ett oberoende analys- och forskningsinstitut vid Oslo Universitet, som sin externa part för verifiering.

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 MW som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 000 MSEK.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss