SolTech kallar till extra stämma

Kallelse till extra bolagsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org. nr 556709-9436 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 mars 2015 kl. 18.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Mekanikervägen 12 i Tullinge.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 3 mars 2015 och dels ii) senast den 3 mars 2015 anmäla sig för deltagande på den extra bolagsstämman hos Bolaget via e-post till; info@soltechenergy.com, eller per fax; 08-441 88 41.

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 3 mars 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer och antal aktier samt skall eventuella biträden anmälas. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Det får dock i fullmakten anges en längre giltighetstid, längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress. Fullmakten i original skall medtas till stämman. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av protokollförare;
6. Val av en eller två protokolljusterare;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram;
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Högst 1 927 720 teckningsoptioner skall utges till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt i Bolagets lokaler två veckor innan stämmans avhållande.

Det fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan garanteras. Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering baserad på Black and Scholes modell för optionsvärdering.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 16 kronor per aktie. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske med 20 % av tilldelat antal under perioderna, 1-10 februari, 2016, 1-10 februari 2017, 1-10 februari 2018, 1-10 februari 2019 samt 1-10 februari 2020 och i övrigt som framgår av det fullständiga förslaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 96 386 kronor fördelat på 1 927 720 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 10 procent av Bolagets utestående antal aktier och röster, vid tillfället för extrastämmans avhållande.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Handlingar

Förslaget enligt punkten 8 samt styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § kommer i sin helhet att hållas tillgängligt hos Bolaget (Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge) samt på bolagets hemsida www.soltechenergy.se två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tullinge i februari 2015

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss