SolTech Energy Sweden ABs nyemission övertecknad

SolTech Energy Sweden AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har avslutats. Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades med cirka 46 procent. Preliminär första handelsdag väntas bli torsdagen den 25 juni 2015.

Erbjudandet i korthet samt utfall

  • Efter erbjudandet ökar antalet aktier i Bolaget med 6 250 000 aktier från 19 277 171 till 25 527 171 aktier, vilket motsvarar cirka 24,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget efter nyemissionen.
  • Det totala värdet av Erbjudandet före sedvanliga emissions- och listningskostnader uppgick till 62 MSEK, bestående 6 250 000 nyemitterade aktier (50 MSEK) samt 1 500 000 befintliga aktier (12 MSEK), vilka enligt Erbjudandet efter överteckningen nu också tillfullo placeras.
  • Priset i Erbjudandet var 8 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av SolTech om cirka 204,2 MSEK efter Erbjudandet.
  • Genom Erbjudandet tillförs SolTech ytterligare cirka 2 900 nya aktieägare, betydande att det totala antalet aktieägare därefter uppgår till cirka 5 600 st.
  • Handel i SolTechs aktie på First North förväntas inledas den 25 juni 2015 under kortnamnet ”SOLT”.

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer att sändas till dem som tilldelats aktier. Så snart inbetalning för tecknade och/eller förvärvade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter tillsammans förvärvade aktier, bokas ut på angivet VP-konto eller depå.

Vårt utökade affärssamarbete i Kina, med en etablerad affärspartner och ett bra affärsupplägg som redan är beprövat och genererar intäkter, har tillsammans med marknadssamarbeten på hemmaplan skapat mycket goda möjligheter för expansion, och nyemissionen säkerställer att vi kan ta tillvara på dessa möjligheter. Vi är samtidigt mycket stolta över det stora intresse som befintliga aktieägare och nya investerare visat för SolTech och det är nu rätt tid att gå till börsen. Jag ser med tillförsikt fram emot den fortsatta resan för vårt bolag, säger Frederic Telander, VD för SolTech Energy.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel: 08-441 88 46 Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka   2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under juni månad 2015. Mer info på www.soltechenergy.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss