SolTech Energy Sweden AB (publ) – Affärslägesuppdatering

Här nedan följer en andra ”Affärslägesuppdatering”. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel och delårsrapporter samt pressmeddelanden.

  • Koncernens orderläge uppgår per 23 september till 26 MSEK, att jämföra med 10 MSEK, vid samma period föregående år.
  • Projektstart för installation av en SolTech Sigma, termisk solenergianläggning hos BRF Norrgärdet inleds under september månad. Parallellt förbereds även installationsstart av flera SolTech Supreme villaanläggningar för produktion av el som ingår i en order till Peab Sverige AB. Dessa ordrar, vilka representerar 2, 45 MSEK, har kommunicerats tidigare men genomförts nu och beräknas intäktsföras till 95 % under innevarande år.
  • Tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering är fortsatt stark och tidigare indikerad årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK står fast, vilket representerar nära en fördubbling vid jämförelse med 2014. Marknadsutsikterna bedöms framgent goda och bör inte heller påverkas nämnvärt av ändrade ROT regler, då kunderna i princip uteslutande är företag.
  • SolTechs VD, Frederic Telander och Advanced Solar Powers VD, Ben Wu, har tillsammans besökt potentiella kunder och samarbetspartners i Kina. Under resan besökte man bland annat lokalregeringarna i städerna Nan Chang (Jiangxi provinsen), Jin Cheng (Shanxi provinsen) och HuZhou (Zhejiang provinsen), med syftet att förhandla fram övergripande ramavtal för installation av gemensamma solenergiprodukter. Intresset var stort och som uppföljning förs nu konkreta diskussioner med respektive lokalregering om möjliga avtals utformning, rörande bland annat vilka produkter som skall omfattas och vilket stöd i form av subsidier som respektive lokalregering förväntas bistå med.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ), har cirka 5 600 aktieägare och aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Om samarbetet med Advanced Solar Power
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy, där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen, med avsikt att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss