SolTech Energy Sweden AB (publ) – Affärslägesuppdatering


Här nedan följer en tredje ”Affärslägesuppdatering”. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel och delårsrapporter samt pressmeddelanden.

  • Koncernens orderläge uppgår per 22 december till 35 MSEK, att jämföra med cirka 11,2 MSEK, vid samma period föregående år. I övrigt löper verksamheten planenligt och tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering är fortsatt stark och tidigare indikerad årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK står fast.
  • Utvecklingen i Kina för SolTechs 51 procentigt helägda dotterbolag, Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE), har varit bra. Sedan halvårsskiftet, som också kommunicerats i pressmeddelanden, har avtal tecknats med kunder motsvarande cirka 3,7 MW. Dessa 3,7 MW beräknas under 2016 generera intäkter motsvarande cirka 7,2 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna för dessa anläggningar uppgå till drygt 143 MSEK. Ytterligare avtal är under förhandling och kommer löpande offentliggöras i pressmeddelanden efter att dessa tecknats.
  • Det är med stolthet och glädje vi konstaterar att SolTech Energys glaspannor befunnits värdiga att pryda framsidan på Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) utbildningskatalog för 2016/2017. Bakgrunden om hur forskare på KTH i slutet på 90-talet fick idén att förvandla hela tak till solfångare är avsedd att inspirera unga studenter och forskare i utvecklandet av nästa generations tekniska innovationer. Forskarnas idé var början på ett projekt och grunden till SolTech som därefter utvecklat konceptet till kommersiella produkter som i dag finns installerade i åtta länder. Vi är i dag 37 medarbetare i koncernen ink konsulter, varav 5 sysslar med produkt och affärsutveckling. Mer finns att läsa på; www.kth.se/forskning och www.soltechenergy.se

För mer information, vänligen kontakta

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ), har cirka 5 600 aktieägare och aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Om samarbetet med Advanced Solar Power
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy, där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.  Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss