SolTech Energy Sweden AB offentliggör prospekt avseende nyemission

Teckningstid 11 – 27 maj, 2015

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och listningen av Bolagets aktier, förutsatt godkänd ansökan, på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 50 MSEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.soltechenergy.se eller www.aktieinvest.se

SolTech Energy Sweden AB (publ) har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser.

Erbjudandet
Mot bakgrund av det bemyndigande som utfärdades av bolagsstämman den 16 juni 2014, beslutade styrelsen för SolTech Energy Sweden AB den 2 mars, 2015 att genomföra en nyemission om maximalt 50 MSEK (”Erbjudandet”). Nyemissionen omfattar totalt 6 250 000 aktier och teckningskursen är 8 kronor per aktie. Teckning skall ske på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 11 till och med den 27 maj 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen kommer att ansöka om listning av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag för aktien är den 24 juni 2015.

Villkor
Teckningskurs: 8 kronor per aktie
Teckningskurs, antal akter: 1 000st. därefter i jämna 200-tal
Totalt antal utestående aktier: 19 277 171.st
Antal nyemitterade aktier: 6 250 000.st
Teckningstid: 11-27 maj 2015
Betalning: Efter besked om tilldelning
Preliminär första handelsdag: 24 juni 2015

För övriga villkor hänvisas till prospektet

För mer information
Frederic Telander, VD SolTech Energy
+46(0)8 441 88 46 / frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under juni månad 2015. Mer info på www.soltechenergy.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss