Order i staden ShaoXing för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina


ASRE installerar en solenergianläggning på 4 MW (4 000 000 watt) på taket till ZheJiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i ShaoXing. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 7,32 MSEK.  Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 146 MSEK.

Installationen planeras under inledningen av andra kvartalet, 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 4 000 000 kWh. Kunden förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 40,8 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • En ny stor order för ASRE i hemmaprovinsen Zhejiang, där försäljningen tagit fart. Tillsammans med Henan-ramavtalet börjar vi få fotfäste i två av de folkrikaste provinserna i Kina. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ), har cirka 5 600 aktieägare och aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se  

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.  ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av subsidier per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss