Nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Den 7 januari 2013 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2012, genomföra en nyemission om högst 12 500 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för den marknadsexpansion Bolaget påbörjat i Sverige och utomlands.

Emissionen riktades till allmänheten i syfte att ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför planerad listning på Nasdaq/OMX i oktober 2013, och genomfördes i samarbete med Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Intresset att teckna var stort med över 1000 personer och företag som deltog. Av dessa var 661 inte aktieägare sedan tidigare, betydande att Bolaget nu har 2100 aktieägare. Totalt tecknades till kursen 80 öre per aktie, 14 286 200 aktier motsvarande en teckningsgrad om 91,5 %, varmed Bolaget tillförs 11 428 960 kronor före emissionskostnader.

Efter teckningstiden utgång har ett flertal större investerare visat intresse att teckna aktier i Bolaget. Diskussioner kommer därför att föras separat med dessa intressenter i syfte att i första hand uppnå teckning motsvarande drygt 1 miljon kronor, betydande att Bolaget då tillförts totalt 12 500 000 kronor, vilket också motsvarar det totala emissionsbelopp som initialt utbjöds.

Eventuell teckning kommer i sådant fall att ske genom separata och riktade nyemissioner, med nyttjande av det bemyndigande styrelsen erhållit för verkställande av sådana.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss