Ny order för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

 

ASRE installerar en solenergianläggning på 0,8 MW (800 000 watt) på Zheijang Sci-Tech University i Hangzhou. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,45 MSEK. Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 29 MSEK. Denna order ligger utanför det nyss presenterade samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd.

Med denna installation tar sig ASRE an ett nytt mycket intressant segment med stor potential i närområdet, och på sikt även i landet: Kinas 2 845 universitet, varav 67 i provinsen Zheijang.

Installationen planeras i två steg om 400 KW vardera, med det första steget under första kvartalet, 2016 och det andra senare under årets lopp. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 880 000 kWh och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,3 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Universiteten i Kina är en potentiell jättemarknad. Hur stort genomslag vi får, kan vi naturligtvis endast spekulera i. Vår konkurrenskraft är dock oomstridd. Utan att universiteten behöver lyfta ett finger eller lägga ut en krona, sparar de pengar genom oss och bidrar samtidigt till att möta Kinas miljömål. Siffrorna blir lätt mycket stora i det här landet. Enbart vår kund Sci-Tech University har 500 000 kvm takyta. Leker vi med tanken att vi skulle få installera solceller på 10 % av hela den ytan, motsvarar det cirka 4 MW solenergi. I hela Hangzhou finns det sedan ytterligare 14 universitet och högskolor. Anta att varje universitet i genomsnitt har 100 000 kvm takyta. Skulle vi installera solceller på 10 procent av denna yta får vi ytterligare drygt 11 MW solenergi. Betänk därefter att det i hela Zheijang-provinsen finns 67 och i hela Kina 2 845 universitet. Där har vi en potentiell jättemarknad i ordets rätta bemärkelse.

För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ), har cirka 5 600 aktieägare och aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Om samarbetet med Advanced Solar Power
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy, där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss