Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.
Datum: Måndagen den 29 juni 2015 kl. 18.00.
Plats för stämman: Wennergren Center, Sveavägen 166, Stockholm.
Lokal: Biblioteket.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 26 juni 2015 kl. 12.00 under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge eller via fax 08-441 88 41 eller via e-post info@soltechenergy.com. Vid anmälan skall namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Dokumenten får inte vara äldre än tolv månader.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före tisdagen den 23 juni 2015 genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.
 7. Beslut:
  1. om fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar;
  2. om dispositioner beträffande Bolagets till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
 12. Stämman avslutas.

 

Förslag till beslut

Punkt 1
Göran Starkebo föreslås vara ordförande vid stämman.

Punkt 7 (ii)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker. 

Punkt 8-10 – Val av styrelse m.m.
Styrelsen föreslås bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Styrelsearvode föreslås utgå med 250.000 kronor fram tills nästa ordinarie årsstämma, fördelat med 100.000 kronor till styrelsens ordförande och 50.000 kronor för ledamot, dock ej VD som inte uppbär styrelsearvode.  Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander, Ulf Telander och Stefan Ölander.

Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

__________________________________________________

Beslut enligt punkten 11 ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget och finns även att ladda ner från Bolagets hemsida, www.soltechenergy.se. Kopior av dessa handlingar kan kostnadsfritt skickas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Kallelsen till årsstämman kan läsas i pdf här.

_______________________

Tullinge i maj 2015
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss