Delårsrapport - SolTech Energy Sweden AB (publ) januari-juni 2016

 

Stark tillväxt och stort intresse för koncernens produkter

  • Nettoomsättningen uppgick till 25,2 (20,6) MSEK. En ökning med 22 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rensat för engångsposter* uppgick koncernresultatet till cirka -4,0 (-5,3) MSEK, motsvarande -0,15 (-0,21) kr/aktie.
  • Periodens redovisade resultat uppgick till -9,0 (-5,3) MSEK, motsvarande -0,34 (-0,21) kr/aktie.
  • Kassaflödet, inklusive medel från nyemission av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) och obligationer i Advanced SolTech Sweden AB (publ), uppgick till 43,6 MSEK.

*Engångsposter i form av kostnader för ASAB:s obligationslån, diverse utvecklingskostnader för SolTech ShingEl, etableringskostnader för ASRE i Kina samt engångsintäkter uppgick sammantaget till omkring 5 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång

  • Solenergianläggningar i Kina anslutna till elnätet vid rapportperiodens utgång, uppgick till 2,24 (0,325) MW.
  • Solenergianläggningar i Kina anslutna till elnätet vid utgången av 2016 förväntas uppgå till 16,47 MW, motsvarande löpande årsintäkter för ASRE om cirka 27 MSEK.
  • Ökat orderläge för ASRE i Kina*, 11,5 – 15,5 MW solenergianläggningar vid jämförelse med samma period föregående år (0,96) MW.
  • Ökat orderläge, exklusive Kina, koncernen generellt, 21,3 MSEK per 22 augusti 2016, att jämföra med 16 MSEK för samma period, 2015.
  • Order från Skanska under avtalet med Sapa Building Systems erhållen.

*Orderläge definierat som kontrakt på anläggningar som inte är under byggnation eller driftsatta.

Läs rapporten i sin helhet här: SolTech Energy Sweden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss