Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ)

 

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) avger delårsrapport för bolagets första verksamhetsperiod, mars – juni 2016. ASAB är SolTechs Energy Sweden AB (publ) svenska dotterbolag som till 49 procent samägs av SolTechs kinesiska partner ASP. Informationen nedan ingår därför även i SolTech Energy Sweden AB (publ) halvårsrapport för 2016.

ASABs funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Fram till rapportperiodens utgång hade ingen utlåning skett.

Efter rapportperiodens utgång har ASAB lånat ut 48,35 MSEK till systerbolaget ASRE, motsvarande 5,1 MEUR vid tillfället. ASRE har i sin tur brukat medlen för att uppföra cirka 5 MW solenergianläggningar.

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys bokslutskommuniké dem 24 februari, 2017.

Periodens resultat och bolagets ställning:

  • Rensat för engångsposter uppgick periodens resultat till cirka -0,3 MSEK.
  • Periodens redovisade resultat uppgick till -5,5 MSEK, varav cirka 5,2 MSEK utgjorde engångskostnader för genomförande av obligationsemission.
  • Kassaflödet uppgick till 55,8 MSEK.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 55,8 MSEK och kortfristiga fordringar på obligationsinnehavare uppgick till 5,1 MSEK. Bolagets egna kapital är negativt till följd av engångskostnader motsvarande omkring 5,2 MSEK för obligationsemissionens genomförande och som belastat Bolagets resultat. Rensat för engångskostnader uppgår periodens resultat till -0,3 MSEK. Obligationsinnehavarnas fordringar är säkerställda genom borgen från moderbolaget.

Läs rapporten i sin helhet här: Advanced SolTech Sweden AB_delårsrapport 2016 (2)

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ)
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB(publ) och Bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av systerbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade ASAB en obligation som resulterade i ett kapital motsvarande cirka 65,5 MSEK. Obligationslånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ) och obligationen noterades i juli 2016 på Nasdaq First North Bond Market, och handlas under symbolen, SOLT1.  Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Mer info på: www.advancedsoltech.com

SolTech Energy Sweden AB(publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss