Bokslutskommuniké 2009

  • Fortsatta satsningar på referensanläggningar
  • Genombrottsorder från Botkyrka Kommun 2010
  • Övertecknad nyemission tillförde 9 500 000 kronor
  • Ökat kundintresse från flerfamiljsbostäder och kommersiella fastigheter
  • Växande antal ansökningar och godkända patent
  • SolTechs system bidragsberättigat i Spanien
  • Handel i SolTechaktien på Alternativa aktiemarknadenmed start 17 mars 2010

Sammandrag av Bokslutskommuniké 2009-01-01 – 2009-12-31

Bolaget affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja ett, i en fastighets yttre skal (tak och/eller vägg), integrerat solenergisystem som är flexibelt, hållbart, estetiskt tilltalande och ekonomiskt försvarbart för kunden utan någon form av subventioner, även i marknader med begränsad andel sol.

Systemet som är patenterat, fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare, och lämpar sig för såväl nybyggnad som för eftermontage på alla typer av befintliga byggnader, från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

Under 2009 har arbetet med att etablera systemet på marknaden fortsatt och ytterligare referensanläggningar har installerats. I Sverige finns systemet bl.a. installerat i kombination med vattenburna system för ved och pellets, el, luft/vatten, bergvärmepump och fjärrvärme. Intresset från större kunder är i ökande, vilket bl. a manifasteras i en order från Botkyrka Kommun om MSEK 2,8 och avser ett solenergisystem som genererar såväl termisk värme som elektricitet. Systemet skall installeras på Malmsjö skola i Grödinge under våren 2010.

Den nyemission som Bolaget genomförde under hösten 2009 övertecknades, varvid drygt 600 nya aktieägare tillkom. Ett brett aktieägande, möjliggör en aktivare handel i SolTech aktien inför handelsstart på Alternativa aktiemarknaden den 17 mars, 2010,www.alternativa.se.

Styrelsen ser i dag ett ökande intresse från större kunder som bostadsrättsföreningar, kommuner och innehavare av industriella och kommersiella fastigheter.

Bolaget jobbar mycket aktivt med sitt immaterialrättsskydd (patent och mönsterskydd) och lämnar löpande in ansökningar avseende produktförbättringar och nya applikationer.

Bolagets system och teknologi har mottagits mycket väl i Andalusien, Spanien. En första spansk installation erhöll 59% av den totala systemkostnaden i bidrag.

Koncernen består av moderbolaget i Sverige samt ett rörelsedrivande helägt dotterbolag i Spanien och ett vilande helägt dito i Sverige (i vilket bolag den tidiga forskningen bedrevs). Dotterbolaget i Spanien arbetar med att etablera försäljning av systemet på den spanska marknaden.

SolTech verkar på en kraftigt växande marknad med en ny, patenterad och unik solenergilösning som lever upp till de krav på effektivitet, ekonomi och estetik som idag utgör det största hindret för storskalig kommersialisering inom solenergimarknaden.

Intresset för Bolagets produkter och system har varit stort under året. Ett flertal välbesökta informationsmöten och Öppna Hus arrangemang har genererat många intresseanmälningar, från såväl villakunder som kommersiella fastighetsägare. Bolaget har även uppmärksammats i olika tidningar och t.ex. blivit nominerade som en av finalisterna till tidningen Bo Bedres miljöpris i Danmark samt valts till ett av 100 företag i världen på Globe Forums lista över Sustainable Innovators 100, något som öppnar för affärsmöjligheter då Globe Forum har som affärsidé att tillhandahålla en gemensam mötesplats för innovatörer, entreprenörer och investerare.

Året i siffror (KSEK)

Nettoomsättning 827 (357)

Rörelseresultat -11 191 (-5 955)

Antal aktier  122 290 020

Resultat per aktie -0,10 kr

(Antal aktier avser efter senaste nyemission som registrerades 2010-01-11)
Ladda ner Bokslutskommunikén i sin helhet här.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss