BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 - SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

 

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Stark omsättningsökning

 • Stark omsättningsökning i koncernen. 40,1 MSEK (12,4*).
 • Kraftigt ökat orderläge i koncernen, 20,65 MSEK per 31 december, att jämföras med 11,3 MSEK vid samma period föregående år.
 • Stor satsning på solenergi i Kina inledd enligt plan.
  Dotterbolaget ASRE etablerat.
 • Tre order tecknade i Kina under 2015 och de första anläggningarna uppförda.
 • Övertecknad nyemission med framgångsrik efterföljande listning av SolTechaktien på First North vid Nasdaq Stockholm.

Efter rapportperiodens utgång 

 • Strategiska femåriga samarbetsavtal motsvarande 150 MW tecknade av SolTechs samägda dotterbolag ASRE, i Kina.
 • Order motsvarande 8,68 – 10,68 MW tecknat sedan årsskiftet av ASRE.
 • Exklusivt samarbetsavtal tecknat med Sapa i Norden och Baltikum.
 • SolTechs teknologi är årets case i KTH:s utbildningskatalog 2016/2017.

Januari – December 

 • Nettoomsättning ökade till 40,1 (12,4*) MSEK.
 • Rörelseresultat för koncernen förbättrades med 0,2 MSEK till -13,1 MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -13,2 (13,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,52 (-0,7) SEK.
 • Kassaflödet, inklusive tillförda medel från nyemission, efter nyemissionskostnader, uppgick till 25,5 (2,1) MSEK.
 • Ingen utdelning föreslås för perioden.

Andra halvåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (11,3) MSEK.
 • En ökning med 70 % jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -7,8 (-8,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,46) kr/aktie.
 • Kassaflödet uppgick till -16,8 MSEK.

* Koncernsiffror för 2014 avser 1 augusti – 31 december. Ingen koncern förelåg före den 1 augusti 2014

Läs rapporten i sin helhet här.

Kort om SolTech
Koncernen består av moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), det helägda dotterbolaget Wasa Rör T. Mickelsson AB samt det till 51 % ägda bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy, Hangzhou Co Ltd. I vilket bolag koncernens satsning i Kina bedrivs.

SolTech utvecklar, marknadsför och säljer solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

Affärsmodellen i Kina består i att installera, äga och löpande underhålla solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Intäkterna kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh.

Koncernen har sitt säte i Stockholm och SolTechaktien är listad på First North vid Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen ”SOLT”. Bolaget har i dag cirka 5 600 aktieägare och Certified Advisor är G&W Fondkommission. För mer information se, www.soltechenergy.com.

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss