ASRE tecknar kinesisk order på 3,4 MW som ger 4,6 MSEK årligen

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Hangzhou Baowei Autoparts Co. Ltd. Denna order i hemstaden Hangzhou gäller installation av en solenergianläggning på 3,4 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,6 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 92 MSEK.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 3,4 hektar (cirka 34 000 kvm), vilket motsvarar nästan fem fotbollsplaner, och beräknas årligen producera cirka 3 400 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Parallellt med detta erhåller ASRE bidrag både från central- och regionalregeringen i 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 23,32 MSEK och anläggningen beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2018.

VD Frederic Telander i en kommentar:
Affärstrycket är fortsatt högt i Kina och vi är glada över att teckna ännu en order i vår hemstad. För att möta efterfrågan arbetar vi nu hårt med en rad olika finansieringslösningar för att kunna ta ännu fler affärer i närtid.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.   

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss