Zhejiang Sci-Tech University.

Plats: Hangzhou. Kapacitet: 0,33 MW. Årsproduktion: 300 MWh.

Plats: Hangzhou.
Kapacitet: 0,33 MW.
Årsproduktion: 300 MWh.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss