SolTech i Kina

Advanced SolTech Renewable Energy

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden. ASP erbjuder sedan tidigare solcellslösningar för fasader och platta industritak på den kinesiska marknaden. Med SolTechs unika, patenterade lösningar kan det samägda bolaget Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) nu erbjuda lösningar för alla former av pannbeklädda tak i Kina.

ASRE uppförde sina två första installationer på totalt 445 kW i 2014. Under 2015 till 2018 har sedan utbyggnaden av installationer accelererat med mycket stark tillväxt till att idag uppgå till över 82 MW inklusive liggande order och anläggningar under uppförande.

Av de installerade och färdigställda anläggningarna var 92,82 MW nätanslutna per 31 november 2018, med flera anläggningar planerade för nätanslutning i närtid. ASRE har som mål att fram till 2021 installera 605 MW. Detta skulle ge en årsomsättning på drygt 1 miljard SEK år 2022 vid full nätanslutning.

Försäljning sker till kommersiella kunder (B2B), vilka under långtidsavtal på minst 20 år förbinder sig att köpa all el som respektive anläggning producerar. Kunden betalar således inte för anläggningen utan förbinder sig i stället köpa all el och som anläggningen producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för sitt tak genom rabatten per kWh. Ett starkt incitament för kunden.

Det samägda bolaget får utöver intäkten från kunden bidrag från staten. För varje producerad kWh betalar den nationella regeringen, den regionala regeringen i provinsen, och den lokala regeringen ersättning direkt till ASRE, SolTechs samägda bolag i Kina.

Det pågår löpande diskussioner med flera kunder om liknande avtal i Hangzhou-regionen och i flera andra regioner. Lokalregeringen är positiv till initiativet och förmedlar kundkontakter till lokala företag som är stora förbrukare av elektricitet. För lokalregeringen är det viktigt att uppnå den årliga kvoten av installerad solenergi i regionen. En kvot som fastställts av centralregeringen som en del av landets övergripande miljömål.

Världens största solenergimarknad

Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare. Från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas ytterligare en gång till 2040.

Kinas historiska satsningar på framför allt kol som energikälla har tillsammans med det starkt växande energibehovet skapat en enorm miljöutmaning som ingen längre kan blunda för. Därför är den kinesiska regeringens ambitioner att bygga ut solenergin enorma.

Målet för 2015 var att årets installationer, 15,5 GW, tillsammans med redan befintlig kapacitet skulle innebära att man blev världens största solenergimarknad, vilket uppnåddes. Målet för 2016 sattes till mellan 15-20 GW och 34,5 GW uppnåddes. För 2017 var målet 40 GW men hela 52 GW uppnåddes vilket motsvarar exakt 52% av världens installerade solenergi 2017.

2020 ska landet ha en installerad solenergikapacitet på 150 GW. Experter i marknaden bedömer att Kina snarare kommer ha 250 GW installerad solenergi 2020. För att förverkliga detta är det stora pengar som satsas av såväl den nationella regeringen som regeringarna regionalt och lokalt.

Frederic Telander och ASP:s VD, Ben Wu

SolTechs ordförande, Frederic Telander och ASP:s VD, Ben Wu.

ASP:s huvudkontor

ASP:s huvudkontor.

Vill du veta mer? Kontakta oss