Om Oss

-SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission.

Kinasatsningen

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.

Wasa Rör T Mickelsson AB

SolTech har sedan augusti 2014 ett dotterbolag inom installation och service av värme och sanitetssystem, Wasa Rör. Genom denna breddning av verksamheten kan vi följa våra kunders fokus på energieffektivisering och ta ansvar för en större del av affären. Läs mer på Wasa Rörs hemsida.

Solen erövrar världen

Den solenergi som jorden tar emot från solen under en timme skulle kunna täcka alla människors energibehov under ett år. Tekniken att fånga solenergin med solceller upptäcktes redan 1839 och på rymdfarkoster har tekniken använts sedan 1950-talet.

Så man kan undra varför inte alla hus och energikrävande verksamheter drivs med solfångarteknik? Anledningen är att lösningarna fram till nu varit för dyra och otillgängliga för att installationerna ska löna sig.

Nu är det inte längre så. De globala klimatproblemen kräver att vi ställer om energiproduktionen. Tekniska framsteg har tillsammans med politiska krav gjort solenergin lönsam och nu växer den på bred front. Mellan 2010 och 2015 har priset på solenergi halverats.

International Energy Agency (IEA) räknar med att solenergi kommer att vara världens största elenergikälla år 2050.

Medlem Svensk Solenergi

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss