Nyemission 28 november-14 december 2017

2017 SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 16 november 2017, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 18 maj 2017, beslutat om en till 81% garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjorda planer av att dels finansiera strategiska förvärv, dels tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou, Inc. (ASP) finansiera kapitalbehov för installationen av solenergianläggningar i Kina samt stärka rörelsekapitalet inför en bred lansering av den nya produkten ShingEl.
Nyemissionen omfattar totalt 8 588 503 aktier inklusive arvode till garanter. Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny. Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 24 november 2017 och sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 22 november 2017. Emissionsredovisning som visar rätten att teckna aktier kommer att tillställas alla teckningsberättigade. Emissionskursen är 8,40 per aktie. Handel med teckningsrätter sker under perioden 28 november till 12 december 2017.

Resultatet av företrädesemissionen kommer att presenteras snarast efter emissionens genomförande.

Emissionsbroschyr finns för nedladdning här
Emissionsprospektet finns för nedladdning här
Anmälningssedel finns för nedladdning här

 

Emissionsbelopp vid full teckning
64,8 MSEK, motsvarande 7 713 503 aktier, före emissionskostnader.
Företräde
Fyra (4) befintliga aktier ger rätt teckna en (1) aktie.
Teckning utan företräde
Ja, med subsidiär rätt.
Emissionskurs
8,40 SEK per aktie.
Sista dag för handel inklusive rätt
till deltagande
22 november 2017
Avstämningsdag
24 november 2017.
Teckningstid
Teckningstiden pågår under perioden 28 november till 14 december 2017.
Handel med teckningsrätter
28 november till 12 december 2017.
Emissionsgaranti
Totalt 52,5 MSEK motsvarande cirka 81 procent eller 6 250 000 aktier av det totala Emissionsbeloppet har
garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller
erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 20
december 2017.
Handel
Handel i aktien sker på Nasdaq First North under kortnamn SOLT. Handel med BTA sker från och med 28
november och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 20
januari 2018.
ISIN-koder
Aktien: SE0005392537
Teckningsrätt: SE0010599969
BTA: SE0010599977

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD SolTech Energy
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46