Emissionsprospekt

2016 SolTech Energy Sweden AB (publ)

Företrädesemission 5-24 oktober 2016

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 5 september 2016, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 26 maj 2016, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjorda planer av att dels finansiera Bolagets rörelsekapital samt dels tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou, Inc. (ASP) finansiera kapitalbehov för installationen av solenergianläggningar i Kina. Installationerna genomförs av det med ASP samägda dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Inom kort kommer resultatet av företrädesemissionen att redovisas här.

Emissionsprospektet finns för nedladdning här

2016 Advanced SolTech Sweden AB (publ)

SolTechs samägda svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), offentliggjorde den 19 maj 2016 ett prospekt med ett obligationserbjudande riktat till allmänheten med en ränta om 6,5 procent årligen fram till 14 juni 2019.

Utfallet blev 65.5 MSEK tillfört av cirka 1 250 tecknare och obligationerna handlas sedan 5 juli 2016 på Nasdaq First North Bond Market, under betäckningen SOLT1.

Prospektet finns för nedladdning här: Advanced SolTech Sweden AB prospekt 2016

2015

Under maj månad 2015 genomfördes en nyemission.

Emissionsprospektet finns för nedladdning här: SolTech Energy Sweden AB_prospekt_2015

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD SolTech Energy
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46