Bolagsstyrning

SolTech är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 2006-08-30 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar i Stockholm, Sverige där Bolaget har sitt säte.

Till grund för Bolagets verksamhet ligger bolagsordningen. Föremålet för Bolagets verksamhet är utveckling och försäljning av alternativa och förnyelsebara energikällor, system för tillvaratagande av alternativa och förnyelsebara energikällor samt annan därmed förenlig verksamhet, vilket framgår av bolagsordningens §3.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser årligen styrelse. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan styrelsen och den verkställande direktören. Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Uppgiften för Certifeid Adviser är att utgöra rådgivare till företaget gällande frågor som rör noterings- och informationsfrågor.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Henrik Hammarskiöld
Henrik.Hammarskiold@gwkapital.se
+46 (0)8 503 000 64

 

Revisor

Bo Åhsell, PWC AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
www.pwc.se

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)425 010 51