Erbjudandet i sammandrag och FAQ

Emittent / Utgivare Advanced SolTech Sweden AB (publ) organisationsnummer: 55906-8878
Obligationerna:  Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor, var och en på nominellt 5 000 kronor. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet.

 

Obligationerna kan tecknas i poster om lägst fyra (4) stycken och därefter i poster om en (1) obligation. Minsta insats är således 20 000 kronor.

 

Utgivningsdag (=dag från vilken ränta beräknas) 2018-03-01. Betalning för obligationerna måste vara gjord senast den 1 mars 2018 för att erhålla ränta från denna dag.
Ränta: Obligationerna löper med 8,75% årlig ränta. I och med att utbetalning av ränta görs två gånger per år blir den effektiva räntan omkring 8,9% per år.

 

Dag för räntebetalning: 15 januari och 15 juli varje år. Första räntebetalningsdag är den 15 juli 2018.
Återbetalning: Obligationerna löper över fem (5) år och återbetalas den 28 februari 2023.
Handel: Förutsatt att ansökan blir godkänd kommer handel i obligationerna att starta omkring den 15 mars 2018 under kortnamnet SOLT2.
Säkerhet: Obligationerna är en ej säkerställd fordran på Advanced SolTech Sweden AB (publ). Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla pant i underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som kundfordringar som ägs av ASRE i Kina.
Teckningstid: 5 februari 2018 – 20 februari 2018.
Hur tecknar man? Intresseanmälan görs på anmälningssedel som finns för nedladdning här eller på Avanza Banks hemsida. www.avanza.se.
Kunder i Avanza Bank kan anmäla sig för teckning via Avanza Banks internettjänst.
Kunder som har depå i annan bank än Avanza skall använda anmälningssedeln som skall skickas till Avanza enligt adress som finns på anmälningssedeln.
Betalning: För kunder hos Avanza Bank skall beloppet finnas disponibelt på depån senast den 20 februari 2018. Övriga skall betala enligt utsänd avräkningsnota omkring den 22 februari 2018.
Jag har inte fått någon anmälningssedel. Anmälningssedel kan hämtas här eller här
Vad är värdet på obligationen? Det nominella värdet för varje obligation är 5 000 kronor och det är det beloppet som kommer att betalas tillbaka efter låneperiodens slut, eller tidigare om bolaget beslutar så. Under obligationens löptid noteras det aktuella värdet på Nasdaq Bond Market. Detta kan då variera beroende på utbud och efterfrågan, tid till räntebetalning m.m.
Jag vill ha mina obligationer till ett ISK-konto. Om obligationen skall läggas i en ISK-depå är det viktigt att betalningen går från samma depå. Kontrollera för säkerhets skull med din bank. De flesta banker har en ”Säker meddelande”-funktion som du kan använda för att ställa frågor.
Jag har betalat men inte fått någon obligation. Den vanligaste orsaken till att värdepapper inte kommer fram är att man angivit fel konto på anmälningssedeln. Det är viktigt att man anger korrekta uppgifter, annars kan Avanza Bank inte leverera värdepappren korrekt. Tyvärr kan personalen på Advanced SolTech inte hjälpa till i dessa ärenden då banksekretess och annat gör att vi inte har tillgång till information om enskilda investerares konton. Hör med din bank eller Avanza Banks emissionsavdelning, tel. 08-409 421 22.
Jag har bara sett en kortare version av prospektet. Måste jag läsa hela prospektet? Vi rekommenderar att läsa hela prospektet och att ta hjälp av en kunnig person om man inte helt förstår innehållet i prospektet. Alla investeringar är förknippade med risker och en investering i företagsobligation utgiven av Advanced SolTech är inget undantag. Ta därför del av all information innan du bestämmer dig för en investering.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss